Entreprenadbesiktningar i Stockholm

Begreppet entreprenadbesiktningar Stockholm kan innebära ganska mycket, men den nya lagen innebär att förutsättningar och reglerför byggande förtydligas. Syftet är bland annat att minska antalet byggfel. Det blir tydligare krav på kontrollansvarig och kontrollplan. Kontrollplanen innehåller uppgifter om byggnadens tekniska egenskaper och hur dessa ska kontrolleras.

Det kan till exempel vara kontroll av fuktskydd brandskydd, eller energianvändningen i byggnaden, men även kontroller av bärförmåga. De tekniska kraven finns i boverkets byggregler. Här finns alltså flera exempel på vad som kan kontrolleras för att visa att reglerna uppfylls. 

Det är exempelvis viktigt att ha koll på de nya brandskyddsreglerna, som bland annat innebär att det finns uppdaterade, förtydligade riktlinjer för kontroller och verifiering. Detta gäller framförallt kontroller kring analytisk dimensionering. Här finns lite nya riktlinjer som man behöver ta hänsyn till. Syftet är att misstag ska minimeras och mer tydligt definierade riktlinjer ska finnas att tillgå.

Uppdaterade riktlinjer för entreprenadbesiktningar

För analytisk dimensionering så krävs mer omfattande definitioner för entreprenadbesiktningar i Stockholm, än i fallet med förenklad sådan. Här haltar reglerna lite och de håller på att åtgärdas successivt för att mer rigorösa tester ska kunna göras så att alla vet vad som gäller. Det handlar om bedömningar som måste göras när man gör vissa avvikelser från de allmänna riktlinjerna som finns för att kunna uppnå specifika mål.

I de här sammanhangen behöver man ha tillgång till metodik som gör att man kan göra snabbanalys och få snabb överblick av situationen. Det behövs därför tydligare definitioner så att riktlinjerna lätt kan följas och kontrolleras på ett tydligt sätt.

Det är viktigt både för kontrollanter och för de som utför arbetet. Den här typen av kontroller är fundamentala för att byggarbetsplatser ska kunna utföra sitt jobb på ett sätt som är tillfredsställande.​​​​​​