Entreprenadbesiktningar i Stockholm

Begreppet entreprenadbesiktningar Stockholm kan innebära ganska mycket, men den nya lagen innebär att förutsättningar och reglerför byggande förtydligas. Syftet är bland annat att minska antalet byggfel. Det blir tydligare krav på kontrollansvarig och kontrollplan. Kontrollplanen innehåller uppgifter om byggnadens tekniska egenskaper och hur dessa ska kontrolleras.

Det kan till exempel vara kontroll av fuktskydd brandskydd, eller energianvändningen i byggnaden, men även kontroller av bärförmåga. De tekniska kraven finns i boverkets byggregler. Här finns alltså flera exempel på vad som kan kontrolleras för att visa att reglerna uppfylls. 

Det är exempelvis viktigt att ha koll på de nya brandskyddsreglerna, som bland annat innebär att det finns uppdaterade, förtydligade riktlinjer för kontroller och verifiering. Detta gäller framförallt kontroller kring analytisk dimensionering. Här finns lite nya riktlinjer som man behöver ta hänsyn till. Syftet är att misstag ska minimeras och mer tydligt definierade riktlinjer ska finnas att tillgå.

Uppdaterade riktlinjer för entreprenadbesiktningar

För analytisk dimensionering så krävs mer omfattande definitioner för entreprenadbesiktningar i Stockholm, än i fallet med förenklad sådan. Här haltar reglerna lite och de håller på att åtgärdas successivt för att mer rigorösa tester ska kunna göras så att alla vet vad som gäller. Det handlar om bedömningar som måste göras när man gör vissa avvikelser från de allmänna riktlinjerna som finns för att kunna uppnå specifika mål.

I de här sammanhangen behöver man ha tillgång till metodik som gör att man kan göra snabbanalys och få snabb överblick av situationen. Det behövs därför tydligare definitioner så att riktlinjerna lätt kan följas och kontrolleras på ett tydligt sätt.

Det är viktigt både för kontrollanter och för de som utför arbetet. Den här typen av kontroller är fundamentala för att byggarbetsplatser ska kunna utföra sitt jobb på ett sätt som är tillfredsställande.​​​​​​

OVK besiktning av ventilationssystem

Som ansvarig över en byggnad, lokal eller fastighet ligger det på ens lott att se till så att inomhusmiljön håller hög standard och är hälsosam för alla att vistas i. Därför är det viktigt att man alltid genomför de rutiner och kontroller som behövs för att man ska kunna säkerställa standarden. Något som är lagstadgat är att med jämna mellanrum göra en besikting av ventilation så att man ska se till så att det fungerar korrekt och så att det inte finns halter av gifter eller annat som kan skada människor som dagligen vistas i lokalerna eller i bostäderna. 

När man ska göra en OVK besiktning av byggnadens ventilation är det skönt då kunna vända sig till ett professionellt företag som har erfarenhet, rutin och kompetens att genomföra kontrollen och besiktningen så smidigt och effektivt som möjligt med alla kompletterande tjänster som ni kan önska er. Hos OVK Center får ni alltid hjälp av en professionell certifierad och sakkunnig funktionskontrollant som kommer ut till er och genomför er OVK besiktning enligt de lagar och regler som finns i Plan- och Bygglagstiftningen.

Åtgärder efter besiktning av ventilation​

Själva syftet med regelbundna besiktningar av ventilationen är att man alltid ska ha ett bra inomhusklimat utan skadliga radonhalter, ljudnivåer, luftföroreningar eller andra säkerhets- eller hälsorisker, detta för att det ska vara tryggt för alla att vistas i samhällets alla inomhusmiljöer enligt miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö". Därför så hjälper man på OVK Center er inte bara med själva OVK besiktningen utan kommer även med hjälp och förslag om det skulle finnas brister i ert ventilationssystem eller hur ni skulle kunna minska energiåtgången till exempel, något som är positivt för såväl miljö som plånbok. 

OVK Besiktning kan ni alltid kontakta oavsett om det är för stora offentliga byggnader eller mindre bostadsrättsföreningar och de finns i de flesta delarna av Sverige för att snabbt kunna komma ut till er.